ndt89

Mạnh dạn rơi

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
ema50, ema200, m15

Bình luận