drbin2211

AUDUSD - Chạm cản khá cứng - Bán xuống

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Cặp tiền đang chạm cản khá cứng
Khuyến nghị bán xuống với tỉ lệ RR : 1:2 ~ 1:4
SL như hình màu đỏ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.