dinhchien

AUDUSD - tăng tại điểm phá vỡ giả

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Mua ngay hoặc chờ MACD4D có thanh màu đỏ.
Chúc may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.