linkphan1995

AUDUSD BAT Sell

Giá xuống
FOREXCOM:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Mẫu dơi, sell