Kienthucforex

AUD/USD hình thành mô hình 3 đáy

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Như trên biểu đồ H1, chúng tôi nhận thấy rằng tỷ giá này đã hình thành mô hình 3 đáy và MACD phân kỳ tăng. đó là 1 cơ hội để thiết lập 1 lệnh Buy.
Chiến lược tham khảo như trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.