FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Đã đặt cảnh báo rồi mà vào không kịp không biết hên hay xui đây. Cứ lưu lại làm nhật ký vậy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.