UnknownUnicorn4548749

AUDUSD- 17/1/2019- Cẩn trọng khi buy trực tiếp

Giá lên
UnknownUnicorn4548749 Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Mô hình D1 fakey, trong khi còn 2 vùng demandzone chưa test ngay tại hợp lưu trendline.
Canh vùng đó để mua
Phân tích dài hạn xem clip đính kèm
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.