MrBin2019

BUY AU 14-10-2019

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
BUY AU 14-10-2019
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.