Da_Vinci

AUD/USD ngắn hạn - cập nhật 9:32 am GMT+7, ngày 25/07/2018

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Theo chúng tôi, hôm nay, giá có khả năng đi trong biên độ 0.744 – 0.738
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.