thichtuong

AUDUSD - CHỜ RETEST VỀ KEY CHÍNH SELL

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
CHỜ GIÁ RETEST VỀ KEY CHÍNH THÌ SELL
TP chia ra 2 đợt cắt tổng 100 pip hơn nhé!
SL các bạn tự phân chia sao cho hợp lý an toàn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.