OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Mô hình chữ nhật đã được phá xuống giá đã break và hồi lại test trend tại 0.73244
Khuyến nghị theo dõi và sell
Price: 0.72913
Sl: 0.73700
Tp1:0.64000
Tp2: 0.54900
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.