ndt89

bán au

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
m15, ema50, ema200

Bình luận