smallturtle

Chờ bán AUD/USD

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
- Biểu đồ H4: Cấu trúc sóng giảm
- Kế hoạch bán
+ Giá chờ bán: 0.72257
+ Giá cắt lỗ: 0.72736
+ Giá chốt lời: 0.71052
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.