smallturtle

Chờ bán AUD/USD

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
- Biểu đồ H4: Cấu trúc sóng giảm
- Kế hoạch bán
+ Giá chờ bán: 0.72257
+ Giá cắt lỗ: 0.72736
+ Giá chốt lời: 0.71052