traderthang72020

BUY AudUsd 17/6/2022

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Hình thành xu hướng tăng H4 sau khi phản ứng tại D1. Entry H1. R4 không khớp bỏ limit. R13
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.