VuVanTien94hd

AUDUSD SELL scalping

VuVanTien94hd Premium Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Đang chờ giá tiếp cận vùng cung, Giá hiện tại đang tích lũy đẹp, có thể sẽ tạo đỉnh 3 trong vùng cung
Bình luận: scalp lâu quá thể, nhưng tp rồi

PAUL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.