SDL-Trading

Buy to Sell AUDUSD

SDL-Trading Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Kế hoạch giao dịch AUDUSD ngắn hạn.
H4 chưa thể phá vỡ Structure.
Hiện tại giá phản ứng OB 1H nên có thể canh tín hiệu mua. Tuy nhiên không khuyến khích mua dài điểm này thay vào đó canh Sell với mục tiêu Liquidity ở 4H-1H
Bình luận: Yep - Giá đã xuống mạnh theo Plan
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.