GKFXPrimeVN

Chiến lược AUD/USD

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Cặp AUD/USD đang tăng rất tốt, có thể canh buy vùng giá 0.7050 - 0.7100
mục tiêu 0.7250
Đây là quan điểm cá nhân nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.