URIFX

AUDUSD: Plan for 1 year?

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
7
If my counts are right, in both cases, bull or bear the major trend is, this pair should go up for some weeks... So, keep in mind that just buy this pair in lower time frame.
Bình luận: Looking for buy !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.