vietdung221

Buy limit AUD/USD khi DXY điều chỉnh giảm

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUD/USD đã gãy trendline tăng, việc AUD/USD quay trở lại retest là cơ hội tốt để BUY lên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.