Samurai_FX_VN

AUDUSD-Đã đến vùng có thể BUY

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Hiện tại sóng 4 đã về đến những vùng Fibo phù hợp cho nhaipj điều chỉnh và tăng lên để hoàn thành sóng số 5. Một điều chú ý là sóng 1 và sóng 3 chưa xuất hiện sóng mở rộng, nên rất có thể sóng 5 sẽ là sóng mở rộng. Nên chúng ta sẽ có một keoy Buy có thể ăn dài.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.