jlcuongFX

AUDUSD Buy manh

Giá lên
jlcuongFX Updated   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Buy AU
Bình luận: Buy thêm 300k $
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.