GKFXPrimeVN

Cập nhất chiến lược AUDUSD

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Cặp AUDUSD chịu áp lực giảm giá, khi những dữ liệu kinh tế gần đây tốt cho USD
Canh sell ở giá 0.7150
Mục tiêu hướng đến 0.7050
Đây là quan điểm cá nhân nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch