URIFX

@AUDUSD #Massive Motive wave => Chờ Sell

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Short-term: chờ pullback để sell. Nếu giá tiếp tục đi xuống, có lẽ là wave rất sâu và lâu...
Long-term: các bạn xem bài năm 2016:
Bình luận:
Chờ cơ hội
Bình luận:
Bình luận:
sắp đạt target
Bình luận:
còn tí xíu
Bình luận:
Chốt lời
Bình luận:
Đã dính BE
Bình luận:
Có thể là AB=CD

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.