GKFXPrimeVN

Nhận định cặp AUD/USD

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Buy AUD/USD giá 0.7100 - 0.7115
mục tiêu 0.7200, stop 0.7086

đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.