SAXO:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD bị quay lại 0,67800 khi nó có khả năng tăng thêm lên 0,68300
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.