Trader-Viet

AUDUSD ngày 01/05 - Có gì sau upthrust?

Giá xuống
FX_IDC:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Cú quét lên dạng upthrust hay false break kia có thể cảnh báo sức mạnh của AUDUSD không còn nhiều. Kèo chủ đạo cho hôm nay là bán xuống đối với AUDUSD . Chúng ta cũng thấy mô hình Nêm Tăng - Rising Wedge - là mô hình đảo chiều từ tăng sang giảm cũng đang hình thành đối với AUDUSD và mô hình này củng cố thêm cho hướng bán ra.

➡️ 𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗢𝗣 𝟭 𝗧𝗔̂𝗠 𝗟𝗬́ 𝗩𝗔̀ 𝗞𝗬̉ 𝗟𝗨𝗔̣̂𝗧 𝗧𝗥𝗢𝗡𝗚 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚: https://bit.ly/trading-in-the-zone-6
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗩𝗶𝗲𝘁: https://traderviet.com
Youtube: http://bit.ly/yttdv
Facebook Group: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.