URIFX

AUDUSD => vài pip nữa sẽ vào lệnh

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Đẹp nhất là 1 wave nhẹ nữa, nhẹ thôi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.