GKFXPrimeVN

Chiến lược đầu tư AUDUSD - Buy

Giá lên
FX_IDC:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Anh em có thể buy AUDUSD ở mức giá 0.7224 - 0.72245, chốt lời và cắt lỗ như trên hình. Anh em lưu ý, chiến lược này là trong ngày.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.