Binhfx

Buy Limit AUD/USD 10h24 UCT+7 17/8/2021

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Bắt đáy bắt đỉnh là một nghệ thuật, người làm được điều đó là một nghệ nhân.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.