willfx_vn

AUDUSD > Cơ hội BÁN xuống

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Dựa vào phân tích topdown & báo cáo COT . Chúng tôi thấy rằng AUDUSD đang ở thế có cơ hội BÁN xuống

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.