HHermes

AUDUSD xanh LONG, cắt lỗ ĐỎ, chốt lời TÍM

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD xanh LONG, cắt lỗ ĐỎ, chốt lời TÍM
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.