mrtuanvn

AU chờ short

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Chờ giá hồi về vùng trên và sell xuống.
SL phía trên 2 nến pin bar .
TP ở vùng dưới.

(Nguồn: Nial Fuller)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.