mrtuanvn

AU chờ short

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Chờ giá hồi về vùng trên và sell xuống.
SL phía trên 2 nến pin bar .
TP ở vùng dưới.

(Nguồn: Nial Fuller)