tatdat9x

Chờ bán AUD/USD

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Chờ bán AUD/USD ngắn hạn quanh 0.76700
Mục tiêu về 0.76400

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.