thichtuong

AUDUSD - Chờ phản ứng SELL

OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Chờ giá retest về 0.77011 theo dõi phản ứng vào lệnh sell
TP: 0.74792
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.