dinhchien

AUS200 - Giảm với 3 mục tiêu Elliot

Giá xuống
FX:AUS200   Chỉ số S&PP/ASX
- Luôn Stop loss.
- Key giao dịch: 50% khi dự đoán từ quá khứ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.