dinhchien

AUS200 - Xu hướng tăng vẫn hiệu lực

Giá lên
FX:AUS200   Chỉ số S&PP/ASX
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Rủi ro 1%.
- Chúc may mắn.

Bình luận