TungDuong1

AVAX Short 16.9 tp/sl 13.8/17.7

Giá xuống
BINANCE:AVAXUSDT   AVAX / TetherUS
D: RSI phá trend
cấu trúc RSI 3 đỉnh giảm dần
mây chuyển đỏ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.