BINANCE:AVAXUSDT   AVAX / TetherUS
Chart trước đếm sai cấu trúc sóng
Hi vọng vẫn còn nhịp phá đỉnh cũ trước khi vào hiệu chỉnh khung WEEK
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.