TungDuong1

AVAX Long 14.3 tp 15.5 sl 13.77

Giá lên
BINANCE:AVAXUSDT   AVAX / TetherUS
H4: đang tạo rsi cao dần
H3: bộ nến đảo chiều tại vùng kc 14.
Macd đang tạo mô hình vdv ngược
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.