dinhchien

AVAXUSDT - Giảm theo Supertrend & Keltner channels 30/12/2021

Giá xuống
BINANCE:AVAXUSDT   AVAX / TetherUS
- Khung 4 giờ: chỉ báo Supertrend giảm.
- Khung 1 giờ:
... Lower Low, Lower High: Giảm.
... Keltner Channels: Giảm khi giá vượt xuống Lower 2.
* Bán ở đường Lower 1.
- Risk/reward: 1/1.3.
- Hoa hồng: 0.06 (phí sàn Binance future).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.