NgocHaiPearlie

Thị trường hàng hoá đang có dấu hiệu tăng trở lại

CBOT:AW1!   BLOOMBERG COMMODITY INDEX FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
Hiện USD đang suy yếu có thể hỗ trợ thị trường hàng hoá phục hồi trở lại. Trade war lắng xuống có thể hỗ trợ sản xuất phục hồi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.