NgBinhMinh

AXP (American Express )

Giá lên
NYSE:AXP   American Express Company
VN
----------
Mẫu Hình Tam Giác Đối Xứng .
- Mua giá : $.100 - $.101 .
- Bán $.125 - $.128 .
- Dừng lỗ : $92

US
--------
Pattern Triangle Symmetry .
- Purchase price: $.100 - $.101.
- Sell $ .125 - $ .128.
- Stop loss: $.92

Bình luận