NgBinhMinh

AXP (American Express )

Giá lên
NYSE:AXP   American Express Company
VN
----------
Mẫu Hình Tam Giác Đối Xứng .
- Mua giá : $.100 - $.101 .
- Bán $.125 - $.128 .
- Dừng lỗ : $92

US
--------
Pattern Triangle Symmetry .
- Purchase price: $.100 - $.101.
- Sell $ .125 - $ .128.
- Stop loss: $.92

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.