dinhchien

AXSUSDT - Giảm theo Supertrend, RSI & Keltner 26/4/2022

Giá xuống
BINANCE:AXSUSDT   AXS / TetherUS
- 4h timeframe: Chỉ báo Supertrend > Giảm.
- 1h timeframe: Chỉ báo RSI, KELTNER CHANNEL, PIVOT HIGH/LOW.
...Pivot H/L: Lower High, Lower Low > Giảm.
...RSI >70 kích hoạt tăng, RSI < 30 cho xu hướng Giảm.
...Ketlner Channels giảm khi vượt xuống Lower 2 > Giảm.
>>> Mở lệnh Bán khi giá vượt từ trên xuống Lower 1 Keltner Channels.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.