vytran111199

AXS sẽ lập đỉnh mới

Giá lên
BINANCE:AXSUSDT   AXS / TetherUS
Trên biểu đồ H4, AXS đang trong giai đoạn tích lũy. Việc tích lũy đã hình thành cho AXS mô hình tam giác cân. Với mô hình này, chúng ta cần thấy giá breakout đi lên để xác nhận mô hình giá này. Sẵn sàng mua khi giá breakout mẫu hình

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.