A_Luan26

AXSUSDT đã có thể mua vào

Giá lên
BYBIT:AXSUSDT.P   AXSUSDT Perpetual Contract
Theo phương pháp của Vob Volman,sau cú nén chặt gần như sắp hoàn tất ,ta nên mua vào.nhìn setup đẹp lắm (đẹp trên 80%)

Takeprofit : 150
Stoploss : 115

chúc may mắn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.