URIFX

AXY: Có phục hồi trong channel?

Giá lên
TVC:AXY   Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc
PA phản hồi tốt khi ở vùng Key support tạo lập từ tháng 10/2019.
Đây cũng là vùng Fibo 50-61.8 nếu tính từ đỉnh tháng 3/2021
Mong chờ pull back trong Channel.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.