URIFX

AUD sẽ phục hồi sớm.

Giá lên
TVC:AXY   Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc
Theo pattern giá, chúng ta mong chờ trend end bằng 1 cú impulse. Nếu giá trả về mà không vượt , tự tin buy vào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.