dinhchien

AUD index - Bắt đầu 1 xu hướng tăng

Giá lên
TVC:AXY   Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc
Cập nhật chart tháng 12/2018
* Đếm sóng theo Symmetry wave.
* Tính mục tiêu bằng Elliot wave .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.