TVC:AXY   Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc
Aggressive trade: có thể canh buy với high R:R
Conservative trader sẽ trade lên nếu có consolidation hoặc break down xuống.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.