URIFX

AUD => Ưu tiên mua

Giá lên
TVC:AXY   Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc
Cặp này có phản hồi tốt ở key level. Consolidation sẽ mua vào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.