URIFX

AUD => Ưu tiên mua

Giá lên
TVC:AXY   Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc
Cặp này có phản hồi tốt ở key level. Consolidation sẽ mua vào.